научи повече

За проекта

Проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“, Договор № BGENVIRONMENT-4.003-0017-С01, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Запознайте се с проекта

Обща цел

Повишаване на капацитета на общините Благоевград, Симитли, Кочериново и Бобошево за устойчиво прилагане на иновативни мерки и технологии на общинско ниво в сектора на отпадъците и енергетиката и адаптиране на стратегическите планове и програми с оглед преодоляване на неблагоприятните последици от изменението на климата.

Специфична цел 1

Създаване на условия за предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци от домакинствата на място на образуването им.

Специфична цел 3

Прилагане на мерки за намаляване и ограничаване на емисиите от парникови газове на местно ниво.

Специфична цел 5

Разработване на общински планове за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към измененията на климата (АИК) и актуализиране и адаптиране на общинските стратегически и планови документи.

Специфична цел 2

Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради чрез използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Специфична цел 4

Въвеждане на нов подход в управлението на бази данни, необходими при планиране и прилагане на мерки за намаляване на фините прахови частици в градска среда.

Дейности по проекта

Организация и управление на проекта

Информация и публичност

Обучение за общински служители за повишаване на компетентността.

Информационен форум "Промени в климата - предизвикателствата пред българската община"

Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени

Обмен на опит и добри практики от Норвегия в областта на адаптация към изменението на климата

Одит на проекта

bg_BGBulgarian