Очаквани резултати

Проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“, Договор № BGENVIRONMENT-4.003-0017-С01, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Индикатор 1

Повишено ниво на доверие и степен на удовлетвореност между партньорите от България и Норвегия

Индикатор 2

Дял на партниращите си организации, които прилагат придобитите знания в резултат от двустранното партньорство – 5

Индикатор 3

Дял на населението, живеещо в област с повишен капацитет да намалява емисиите и да бъде подготвено за екстремни метеорологични явления - 111 707 души

Индикатор 4

Брой общински служители, чиито доклади за самооценка отчитат увеличена компетентност за планиране на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени – 50

Индикатор 5

Брой на служителите, преминали през обучение – 20

Индикатор 6

Брой на общините, които са приложили мерки за смекчаване или адаптиране към изменението на климата – 4
bg_BGBulgarian